• 0916 653 868
 • 0913 99 8668
 • info@ilueducation.com
HỌC BỔNG $15,000 TẠI ĐẠI HỌC NEW CASTLE

Đại Học Newcastle rất vui thông báo hai chương trình học bổng mới cho kỳ nhập học từ Semester 2, 2022 (07/2022) đến hết 2023 như sau:

 • International Excellence Scholarship (Information Technology and Computer Science)  – $15,000 cho mỗi năm học
 • International Excellence Scholarship (Management, Accounting and Finance)  – $15,000 cho mỗi năm học

Ngoài hai học bổng mới này ra thì học bổng $10,000/năm ASEAN Excellence Scholarship vẫn đang được áp dụng cho năm 2022 và năm 2023. Vui lòng xem phần thông tin phía dưới để nắm rõ thông tin các loại học bổng từ $10,000/năm đến $15,000/năm của Đại Học Newcastle: https://www.newcastle.edu.au/scholarships/UNI_034

International Excellence Scholarship (Information Technology and Computer Science)dành cho sinh viên theo học IT và Khoa học máy tính

 • Bachelor of Computer Systems Engineering (Honours)/Bachelor of Computer Science
 • Bachelor of Information Technology
 • Bachelor of Computer Science
 • Bachelor of Information Technology/Bachelor of Business
 • Bachelor of Data Science/Bachelor of Computer Science
 • Graduate Certificate in Cyber Security
 • Graduate Certificate in Data Analytics
 • Graduate Certificate in Data ScienceGraduate Certificate in Information Technology
 • Master of Cyber Security
 • Master of Data Science
 • Master of Information Technology

Yêu cầu: Đối với sinh viên Đại học, ATAR 75; đối với sinh viên sau Đại học GPA 4,7/7,0

https://www.newcastle.edu.au/scholarships/UNI_045

International Excellence Scholarship (Management, Accounting and Finance) Dành cho sinh viên sau Đại học ngành Quản trị, Kế toán và Tài chính

 • Graduate Certificate in Applied Finance
 • Graduate Certificate in Business Administration
 • Graduate Certificate in Professional Accounting
 • Master of Professional Accounting
 • Master of Professional Accounting (Advanced)
 • Master of Professional Accounting/Master of Business Administration
 • Master of Business Administration
 • Master of Applied Finance
 • Master of Business Administration/Master of Applied Finance
 • Master of Business Administration/Master of Human Resource Management
 • Master of Business Administration/Master of International Business
 • Master of Business Administration/Master of Marketing

https://www.newcastle.edu.au/scholarships/UNI_045