• 0916 653 868
 • 0913 99 8668
 • info@ilueducation.com
NHỮNG NGÀNH ĐƯỢC COI LÀ STEM?
𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐜𝐡𝐚̆́𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐒𝐓𝐄𝐌 𝐨̛̉ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̛́ đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐌𝐲̃ 𝐧𝐚̀𝐨
 1. Computer Science
 2. Mathematics
 3. Biology
 4. Chemistry
 5. Biochemistry
 6. Physics
 7. Engineering (chemical, mechanical, biomedical, aerospace, etc.)
 8. Data Science / Data Analytics / Business Analytics
 9. Danh sách hoàn chỉnh năm 2020 của chính phủ Mỹ ở đây (https://bit.ly/3gEY4L2)
𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐥𝐚̀ 𝐒𝐓𝐄𝐌 𝐨̛̉ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̛́ đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐌𝐲̃ 𝐧𝐚̀𝐨
 1. Accounting
 2. Nursing
 3. Sociology
 4. Political Science
 5. Literature
 6. History
 7. Philosophy
 8. Studio Art
 9. All the language majors (French, Mandarin, Spanish, Latin, etc.)
𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ 𝐒𝐓𝐄𝐌, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐓𝐄𝐌, 𝐭𝐮̀𝐲 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠
 • Architecture
 • Finance
 • Psychology
 • Economics
 • Environmental Studies
 • Graphic Design
 • Industrial Design
 • Animation & Visual Effects / Computer Animation
 • Game Development / Game Design
 • Journalism
 • Linguistics