• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
ĐẤT NƯỚC & CON NGƯỜI
Khám phá đất nước và con người nước Mỹ

ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI MỸ (04/05/2021)

Đất nước Hoa Kỳ, thường gọi là Mỹ, tên đầy đủ là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, là một quốc gia cộng hòa lập hiến liên bang bao gồm 50 tiểu...